Svetovalna služba

Ko otrok prvič vstopi v vrtec, se prične tkati vez med družino in ustanovo. Vrtec je v prvi vrsti opredeljen kot podpora, partner staršem, družinam pri zagotavljanju čimbolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Temeljni cilj vrtca in s tem tudi svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj vsakega otroka. Svetovalna služba v vrtcu pomaga, sodeluje, svetuje z osnovnim namenom, da bi bili vsi udeleženci v vzgojno – izobraževalnem procesu čimbolj uspešni in zadovoljni kot posamezniki in tudi vrtec kot celota.

Pri tem se svetovalna služba ravna v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč se s pravili o varstvu osebnih podatkov in z upoštevanjem ostalih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Svetovalna služba v vrtcu deluje po temeljnih strokovno – etičnih načelih. Prvo temeljno načelo iz katerega svetovalna služba izhaja je DOBRO OTROKA, ker gre za najbolj ranljivega udeleženca v vrtcu. Svetovalno delo nikakor ne sme biti v škodo otroka, ne sme mu povzročati nelagodja, stisk zadreg ali stresa ali ga celo stigmatizirati v socialnem okolju.

Drugo načelo je načelo PROSTOVOLJNOSTI. Vsak udeleženec mora v svetovalni odnos vstopati prostovoljno. To pa ne velja v posebnih primerih, ko je ogrožen otrok ali kdo drug.

Tretje načelo svetovalnega dela temelji na ZAUPNOSTI in ZAUPANJA. Vse kar se pove v svetovalnem odnosu ostaja zaupno, dopolnjuje pa se še s pravili varstva osebnih podatkov.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

  • Ob vključitvi otroka v vrtec
  • O vzgoji in otrokovem razvoju
  • Ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveza, druge stiske)
  • Ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, agresivno vedenje, nemirnost,…)
  • Ob vstopu otroka v šolo
  • o pomoč otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju (sodelovanje s starši pri vzpostavljanjem stikov s specialno pedagoginjo ali drugimi strokovnimi delavci in institucijami – pomoč pri postopku usmerjanja otrok).