Katalog IJZ Vrtca Šoštanj

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:   VRTEC ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, Šoštanj
Odgovorna uradna oseba: mag. Milena Brusnjak, ravnateljica
Datum prve objave kataloga:   22. 4. 2010
Datum zadnje spremembe:       7. 10. 2019
Druge oblike kataloga: Tiskana obliki dostopen na sedežu Vrtca Šoštanj, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Šoštanj je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok, ustanovila Občina Šoštanj
Osnova za strokovno delo je javno veljavni vsebinski program Kurikulum za vrtce (1999).
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/predsolska-vzgoja/
Organigram zavoda:   organiziranost

Ustanovitev:
Organizirana predšolska vzgoja na območju Občine Šoštanj se je pričela z ustanovitvijo slovenskega državnega vrtca leta 1919, ki je deloval v prostorih tedanje šoštanjske osnovne sole (kasnejši prostori OŠ Bibe Röck), nemški vrtec pa je bil v Šoštanju ustanovljen že leta 1903 in je deloval v nemški soli (kasnejši prostori OŠ KDK). Po letu 1960 je vrtec v Šoštanju dobil stalne prostore v Klimentovi vili – enota Lučka na Koroški cesti 13, kjer je bil do konca meseca septembra 2014 ves čas sedež̌ vrtca. V mesecu oktobru 2014 se sedež̌ novo zgrajenega vrtca nahaja na naslovu Kajuhova cesta 8.

Od leta 1960 do leta 2009 je vzgojno varstveni zavod deloval pod različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami. Od 1. 9. 2009 dalje pa deluje kot Javni vzgojno izobraževalni zavod – Vrtec Šoštanj, katerega ustanoviteljica je Občina Šoštanj.

Vrtec Šoštanj je registriran pri Okrožnem sodišču v Celju, št. vložka 1/00367/00.

Seznam organizacijskih enot Vrtca Šoštanj:
ENOTA BIBA
Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj
ENOTA URŠKA
Topolšica 98, 3326 Topolšica
ENOTA MOJCA
Gaberke 101, 3325 Šoštanj

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:
Valentina Mevc, dipl. vzgojiteljica, pomočnica ravnateljice
Naslov: Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj
Telefon št.: 03/898 67 35
E-pošta:  pomocnica.ravnateljice@vrtec-sostanj.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma      evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Register predpisov Slovenije
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje
Zakoni s področja dela vrtca:
Zakon o vrtcih
Kurikulum za vrtce
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Šoštanj
Povezave na državne registre predpisov:
Državni register predpisov RS
Služba Vlade RS za zakonodajo
Uradni list RS
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Občina Šoštanj
– Evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
– Register predpisov Slovenije (predlogi)

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
– Razvojni načrt vrtca
– Letni delovni načrti vrtca

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
– sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših neplačnikih.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
– Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Seznam zbirk:
– Publikacija Vrtca Šoštanj
–  Jedilnik Vrtca Šoštanj

2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
– Notranji pravni akti

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in sicer:
– po e-Pošti pomocnica.ravnateljice@vrtec-sostanj.si
– fizični dostop – na lokaciji Vrtca Šoštanj,  Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj, od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro.

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:
·  ob vpisu otrok
·  ekonomska cena programa v vrtcu