Otroci s posebnimi potrebami

Z upoštevanjem načela enakih možnosti in različnosti med otroki, so v redne oddelke vrtca vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.

Otroci z odstopanji/težavami v razvoju lahko pridobijo dodatno strokovno pomoč v vrtcu v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Ko strokovna skupina vrtca prepozna, da ima otrok odstopanja v razvoju, s tem seznani starše in priporoči obisk pri izbranem osebnem zdravniku, ki staršem priporoči obisk v centru za zgodnjo obravnavo.

Strokovni delavec za izvajanje dodatne strokovne pomoči nudi neposredno pomoč otrokom za premagovanje primanjkljajev ali ovir. Pomoč otrokom poteka v vrtcu v oddelku ali izven oddelka. Pri delu z otrokom sodeluje s strokovno skupino in starši.

Otroke s posebnimi potrebami opredeljuje Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.