Sodelovanje s starši

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. V tem šolskem letu bomo nadaljevali dolgotrajno in zahtevno nalogo spreminjanja odnosov in oblikovanja komunikacije med vrtcem in družino v smislu kooperativnosti.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulumu za vrtce, in tako, da so v njem integrirani trije osnovni vidiki:

 • medsebojno informiranje;
 • izobraževanje;
 • druženje otrok, staršev in vzgojiteljic.

Ob vpisu otrok v vrtec ali na začetku šolskega leta staršem v posebni publikaciji predstavimo programe, ki jih izvajamo v Vrtcu Šoštanj, njihove cilje, vsebine in metode dela.

V uvajalnem obdobju namenjamo več pozornosti dnevnim kontaktom s starši, to je pretoku informacij o dnevnem počutju otroka. V prvih dneh otrokovega bivanja v vrtcu starše spodbujamo in jim omogočimo prisotnost v oddelku skupaj z otrokom. Na prvih roditeljskih sestankih v septembru starše informiramo o LDN vrtca in jih spodbudimo k sodelovanju pri načrtovanja življenja in dela v vrtcu.

Med letom se preko različnih oblik sodelovanja vzgojiteljice srečajo s starši še najmanj petkrat. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov so pestre in vsebinsko bogate predvsem neformalne oblike druženja – jesensko srečanje, decembrsko praznovanje, družina praznuje… skupna praznovanja rojstnih dni, obletnic, skupni delovni popoldnevi… Bolj kot na kvantitetni ravni želimo sodelovanje izpopolniti v smislu kvalitete priprave srečanj. To skupinam že lepo uspeva, saj so nekatera druženja postala že kar tradicionalna.

Pri sodelovanju med starši in vrtcem si bomo prizadevali za uresničevanje skupnih ciljev
Ti cilji so:

 • Poenotenje vzgojnih vplivov, ki oblikujejo otrokovo osebnost in njegov razvoj.
 • Svetovanje staršem pri vzgoji otrok.
 • Vplivanje na vsebine, organizacijo in načine dela v vrtcu.
 • Oblikovanje demokratizacije odnosov med starši in vzgojitelji ter odnosov do otrok.
 • Vključevanje vrtca v okolje.

Sodelovanje obsega:

 • govorilne ure;
 • roditeljske sestanke;
 • individualne pogovore s starši;
 • skupna srečanja otrok, staršev in vzgojiteljic;
 • sodelovanje staršev pri vzgojnem delu;
 • sestanke za  novo sprejete otroke
 • seje sveta staršev 

Prireditve za otroke in starše

Načrt prireditev:

Oktober
Jesensko srečanje, piknik
Razstava jesenskih izdelkov

December
Veseli december – otroci doživljajo praznično razpoloženje, teden pravljic
Skupno praznovanje s starši

Februar
Izdelovanje pustnih mask
Norčavi pust

Marec
Družinsko srečanje v skupini
Tematske razstave

April, maj
Vrtec v naravi
Podelitev bralne značke

Junij
Izleti, orientacijski pohodi
Srečanje staršev in otrok ob zaključku šolskega leta
Razstava

Vse leto
Majhne tematske razstave glede na redno vzgojno delo (priložnostno narejen razstavni kotiček za starše v dveh, treh oddelkih oziroma enotah …)

Svet staršev

Starši bodo vključeni v soupravljanje zavoda preko Sveta staršev. Ta deluje na nivoju zavoda. Vsak oddelek ima v Svetu staršev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnateljica vrtca, ostale sestanke po potrebi skliče predsednik Sveta staršev.
Prvi sklic: oktober

Svet staršev:

 • Predlaga obogatitvene programe.
 • Daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah.
 • Daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu.
 • Razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki.
 • Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnem delom.
 • Voli predstavnike v Svet vrtca.
 • V skladu z zakonom in drugimi predpisi opravlja druge naloge.