logotip sostanj

Informacije javnega značaja

Informacije javnega znaaja
Katalog informacij javnega znaaja

OSNOVNI PODATKI
Naziv javnega vzgojno izobraževalnega zavoda :

Vrtec Šoštanj Kajuhova cesta 8 3325 Šoštanj

Odgovorna uradna oseba: mag. Milena Brusnjak

SPLOŠNI PODATKI
Delovno podro
je: predšolska vzgoja

Vrtec Šoštanj je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok, ustanovila Obina Šoštanj.

Osnova za strokovno delo je javno veljavni vsebinski program Kurikulum za vrtce (1999).

http://www.mizs.gov.si/

Ustanovitev

Organizirana predšolska vzgoja na obmoju Obine Šoštanj se je priela z ustanovitvijo slovenskega državnega vrtca leta 1919, ki je deloval v prostorih tedanje šoštanjske osnovne šole (kasnejši prostori OŠ Bibe Röck), nemški vrtec pa je bil v Šoštanju ustanovljen že leta 1903 in je deloval v nemški šoli (kasnejši prostori OŠ KDK). Po letu 1960 je vrtec v Šoštanju dobil stalne prostore v Klimentovi vili - enota Luka na Koroški cesti 13, kjer je bil do konca meseca septembra 2014 ves as sedež vrtca. V mesecu oktobru 2014 se sedež novo zgrajenega vrtca nahaja na naslovu Kajuhova cesta 8.

Od leta 1960 do leta 2009 je vzgojno varstveni zavod deloval pod razlinimi pravnoorganizacijskimi oblikami. Od 01.09.2009 dalje pa deluje kot Javni vzgojno izobraževalni zavod – Vrtec Šoštanj, katerega ustanoviteljica je Obina Šoštanj.

Vrtec Šoštanj je registriran pri Okrožnem sodišu v Celju, Št. vložka 1/00367/00.

Seznam organizacijskih enot Vrtca Šoštanj

ORGANIZACIJSKA ENOTA BIBA
Kajuhova cesta 8, Šoštanj
Odgovorna: pomo
nica ravnateljice Valentina Mevc

ORGANIZACIJSKA ENOTA URŠKA
Topolšica 98, Topolšica
Odgovorna: vzgojiteljica – vodja enote Lucija Potočnik

ORGANIZACIJSKA ENOTA MOJCA
Gaberke 101, Gaberke
Odgovorna: vzgojiteljica – vodja enote Lucija Potočnik