logotip sostanj

Razvojni načrt

Razvoj vrtca vidim v prizadevanjih za:

 

  • Trajnostni razvoj
  • Kakovost za prihodnost
  • Vseživljenjsko učenje
  • Investicija za prihodnost

 

 

Trajnostni razvoj

Kvaliteta poučevanja in učenja, organizacija in klima, vrednote, sodelovanje, načrtovanje, vodenje, partnerstvo;

 

Kakovost za prihodnost

Kakovost vzgoje in izobraževanja, udeleženci v procesu, sistem vodenja, storitve vzgoje in izobraževanja , rezultati storitve vzgoje in izobraževanja;

 

Vseživljenjsko učenje

Standard kakovosti dela posameznika in vrtca, elementi povezovanja institucije z okoljem in njene prepoznavnosti v okolju, spodbujanje inovativnosti, kreativnosti, strokovna rast vseh zaposlenih, pa tudi drugih udeležencev procesa, individualna mobilnost, partnersko povezovanje, projekti in mreže;

 

Investicija za prihodnost

Kakovostni program in večja vključenost predšolskih otrok v organizirano predšolsko vzgojo, fleksibilnost pri odzivanju na potrebe otrok staršev, celostna obravnava kakovosti, izkoriščanje danih potencialov naravnega okolja, zagotavljanje avtonomnosti, prepoznavnost vrtca, dolgotrajni finančni vplivi, etika javnih uslužbencev, gospodarnost, učinkovitost, poslovanje s proračunskimi sredstvi, odgovornost za namensko porabo sredstev, upravljanje in vodenje v kontekstu sodobnega managementa;

Zavedam se, da je potrebno vse objekte v katerih domujemo sprotno vzdrževati. K temu nas zavezujejo pravilniki in odredbe. Takšno vzdrževanje objektov je za nas in ustanovitelja velik finančni zalogaj, zato se bom skupaj z ustanoviteljem trudila, da bi v čim krajšem času pridobili v Šoštanju nov vrtec. Tako bi vse tri lokacije združili na enem prostoru, kar bi finančno pomenili manj sredstev za vzdrževanje.

Skrbno in z veliko mero ustvarjalnosti bomo nadaljevali s projekti in sicer:

Projekt Medobčinske zveze prijateljev mladine: Zeleni nahrbtnik (ekologija), Bralna značka »Ostržek« Unicefov projekt – Punčka iz cunj, projekt Turistične zveze Slovenije: »S prvimi koraki v turizem«, projekt Zavoda za zdravstveno varstvo Celje: »Zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov«, Vrtec v naravi, Lutkovni abonma . . .

 

Intenzivne spremembe, s katerimi se srečujemo v vzgoji in izobraževanju, zahtevajo vedno nove načine odzivanja, nova znanja in veščine. Poudarjam razvoj vrtca kot učeča se organizacija, kjer poteka proces nenehnega spopolnjevanja in sodelovanja, ne le na nivoju predšolske dejavnosti, temveč tudi širše. Zato se mora vrtec odpirati navzven, biti v okolju prepoznaven in z njim tudi tesno sodelovati.

 

Vse moje aktivnosti in prizadevanja bodo usmerjena v kontinuiran razvoj Vrtca Šoštanj


Ravnateljica Vrtca Šoštanj: mag. Milena Brusnjak