logotip sostanj

Eko letni delovni načrt

VRTCA ŠOŠTANJ
ŠOLSKO LETO 2016/2017logo Ekosola

1. CILJI EKO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
- Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem in spodbudnem okolju: spoznavanje, razvijanje vrednot, stališč do ravnanja in ohranjanja čistega naravnega okolja.
- Pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj za življenjski trajnostni razvoj.
- Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje: razvijanje čustvenega odnosa do okolja, vzgoja za okoljsko odgovornost, ločevanje odpadkov, učinkovito rabo naravnihvirov   (voda, odpadki, energija).  

2. IZBRATI NAJMANJ ENO PODROČJE V OKVIRU PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE
- Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik
- Herbarizirana zelišča našega vrta
- Travniške zdravilne rastline bližnjega okolja skozi opazovalni dnevnik
- Semena – Šolska vrtilnica
- Skrivnosti našega gozda (živali, cikel opazovanja drevja skozi LČ,..)
- Od želoda, bukvice do sadike za naš gozd
- Ekoopazovalni dnevnik moje drevo (sledenje, opazovanje, evidentiranje)
- Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet okrog nas
- Sadovnjak in čebele
- Sive vrane in zabojniki za odpadke
- Moje vrednote: pitna voda, svež zrak, zdrava hrana,uravnovešeni odnosi z naravo, gibanje v zdravem okolju
- Zdrav življenjski slog

3. SODELOVANJE V DVEH OBVEZNIH PROJEKTIH
- Odpadki
(Poudarek je na navajanju ločevanja odpadkov, prispevanju koristne izrabe odpadkov,  odlaganju odpadkov na ekološke otoke, sodelovanju v humanitarnih zbiralnih akcijah,…)
- Varčevanje in naravni viri (voda in energija)
(Vse aktivnosti usmerimo k ozaveščanju varčevanja z vodo in energijo)

- Skrbimo, da z odpadki ne onesnažujemo okolice.
- Ločeno zbiramo odpadke.
- Zbiramo izrabljene tonerje in kartuše.
- Odpadni material (KEMS, papir, plastika, karton,…) uporabljamo za različne vzgojne dejavnosti.
- Varčno uporabljamo energijo in vodo.
- Postavitev vodnih kotičkov in igra ob njih.
- Skrbimo za lastno zdravje z zdravo, uravnoteženo prehrano, z dovolj gibanja na svežem zraku, osebno higieno in čistočo prostorov.
- Razvijamo moralno-etične vrednote: kulturno vedenje, spoštovanje in medsebojne odnose.

4. GLEDE NA MOŽNOSTI IZBIRE SODELUJEMO V PROJEKTIH

 - EKO branje za EKO življenje

- Ekopaket

- Sejem Altermed

- Likovni natečaj – prednovoletni čas

 

Osnovni podatki projekta iz zgodnjega naravoslovja

V projektu sodelujemo vsi otroci iz 21 oddelkov pod vodstvom 42 strokovnih delavk  v sodelovanju s starši in zunanjimi sodelavci.

Časovni potek načrtovanih aktivnosti:

Od oktobra do meseca maja

 

Nosilec projekta:

Lucija Potočnik

 

Sestava programskega odbora:

Strokovne delavke I. starostnega obdobja:  Štefka Kompan

Strokovne delavke II. starostnega obdobja:  Sonja Nežmah

Ravnateljica vrtca: Mag. Milena Brusnjak

Poslovna sekretarka: Irena Supovec

Kuhar: Urška Tesovnik

Hišnik: Franc Hrastnik

Predstavnik Sveta staršev vrtca: Silvija Vrhovnik Goršek

Predstavnik lokalne skupnosti: Tjaša Rehar

Predstavnik okoljske organizacije: Alenka Centrih

 

Cilji projekta »Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj«:

- Spodbujanje vsebin in aktivnosti s področja naravoslovja.
- Skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo privzgajati in pridobivati vrednote in znanja za varovanje okolja in svojega zdravja.
- Povezovanje med naravoslovjem in okoljem – družbo kot vrednoto življenja.

Aktivnosti:

- Načrtovanje, izvajanje in evalviranje globalnih ciljev za razvijanje ekološkega odnosa do okolja in vpletanje ciljev v vsakodnevno življenje otrok v vrtcu
- Izvajanje dejavnosti, ki otrokom omogočajo raziskovanje, eksperimentiranje, reševanje problemov...,

Opis projekta:

- Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih.
- Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za zdravo življenje ter ohranjanje in  krepitev zdravja.
- Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
- Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.
- Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, gibanje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
- Otrok spoznava naravne dobrine  (zdravilna zelišča, plodovi za prehrano, obisk čebelarja in okušanje meda) in materiale ter jih uporabijo za izdelavo koristnih predmetov.
- Otrok spoznava vodo kot vrednoto, brez katere ne bi bilo življenja.
- Otrok pridobiva navade o negi telesa in spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi.
- Se igra, zamišlja, ustvarja in izraža s sliko,risbo in plesom.

Postopki in metode dela za doseganje ciljev:

Velja načelo, da so primerne predvsem tiste metode, ki omogočajo ustvarjalnost in samostojnost čim večjemu številu otrok ob upoštevanju razlik in posebnosti, ki jih kažejo posamezniki. Najpogostejše metode dela, ki jih uporabljamo pri našem delu so metode: igre, razlage, pogovora, spodbude, vodenja, seznanjanja, poslušanja, odzivanja, demonstracije, opazovanja, posredovanja, branja, izkušenjskega vedenja, praktičnih del in metoda prikazovanja.

Spremljava poteka projekta:

- Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci.
- Fotografije in različni posnetki.
- Izleti v daljno in bližnjo okolico.
- Članki v različnih lokalnih časopisih in strokovnih revijah.
- Sprotno obveščanje in spremljanje projekta v kotičkih za starše.
- Obiski v knjižnici in iskanje ustrezne literature

Predstavitev in razširjanje rezultatov projekta:

- Razstave otroških izdelkov v prostorih vrtca.
- Zapisi mnenj, komentarjev otrok.
- Predstavitve za starše v kotičkih za starše.
- Priprava plakatnih predstavitev in razstav v  javnih prostorih.
- Prispevki v strokovnih revijah in lokalnem časopisu.
- Predstavitve na srečanjih s starši.

 

 

                                                                     Eko-koordinatorka za Vrtec Šoštanj:

                                                                                                                         Lucija Potočnik