logotip sostanj

Eko letni delovni načrt za šolsko leto 2017-2018

Program EKOŠOLA je v svojih programskih smernicah in delovanju usmerjen k vzgoji, izobraževanju in delovanju za varovanje okolja in trajnostnega razvoja.

Cilj programa Ekošola je odgovorno okoljsko delovanje posameznikov in skupnosti, ki temelji na globljem zavedanju in poznavanju učinkov človekovega delovanja na okolje. Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

Iz teh ciljev izhaja tudi naš vrtec, zato so

CILJI EKO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA VRTCA ŠOŠTANJ:

- Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem in spodbudnem okolju: spoznavanje, razvijanje vrednot, stališč do ravnanja in ohranjanja čistega naravnega okolja.
- Pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj za življenjski trajnostni razvoj.
- Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje: razvijanje čustvenega odnosa do okolja, vzgoja za okoljsko odgovornost, ločevanje odpadkov, učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija).

Za potrditev zelene zastave moramo v tem šolskem letu:

IZBRATI NAJMANJ ENO PODROČJE (OD PETIH) V OKVIRU PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE

- Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom odgovorno s hrano
- Spoznajmo talni živ žav okrog nas
- Znanje o gozdovih – gozdna igralnica
- Semena in vrtovi – šolska vrtilnica
- Domači vrabec naš spremljevalec in sosed

Cilji projekta »Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj«:

- Spodbujanje vsebin in aktivnosti s področja naravoslovja.
- Skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo privzgajati in pridobivati vrednote in znanja za varovanje okolja in svojega zdravja.
- Povezovanje med naravoslovjem in okoljem – družbo kot vrednoto življenja.

IZVESTI MORAMO AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH (OD TREH) OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV:

- Voda (Vrtec sam s programom opredeli podrobnejšo temo, aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo.)
- Odpadki - Krožno gospodarstvo (Vse aktivnosti usmerimo k uvajanju in izvajanju ločevanja odpadkov, odlaganju odpadkov na ekološke otoke, koristni izrabi odpadkov, sodelovanju v humanitarnih zbiralnih akcijah.)
- Energija (Ozaveščamo se o učinkoviti rabi in varčevanju z energijo.)

GLEDE NA MOŽNOST IZBIRE SODELUJEMO V PROJEKTIH:

- EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE (branje literature z ekološko vsebino)
- EKO-PAKET (natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove KEMS embalažo)
- SEJEM ALTERMED (Celjski sejem – Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom na Odgovorno s hrano)
- LIKOVNI NATEČAJI (likovno ustvarjanje na razpisane natečaje)

Objava enega prispevka v zborniku zbranih vsebin projekta »Zgodnje naravoslovje – temelj z trajnostni razvoj« (po lastni izbiri posredujete en prispevek o uspešno doseženem projektnem rezultatu, tematski vsebini zgodnje naravoslovje v zbornik v skladu z razpisanimi pogoji za objavo prispevka) ali prispevek primera dobre prakse iz tematskih sklopov Voda, Odpadki, Energija.

Osnovni podatki projekta

V projektu EKOVRTEC sodelujejo vsi otroci iz 23 oddelkov pod vodstvom 46 strokovnih delavk v sodelovanju s starši in zunanjimi sodelavci.

Aktivnosti:

- Načrtovanje, izvajanje in evalviranje globalnih ciljev za razvijanje ekološkega odnosa do okolja in vpletanje ciljev v vsakodnevno življenje otrok v vrtcu
- Izvajanje dejavnosti, ki otrokom omogočajo raziskovanje, eksperimentiranje, reševanje problemov, kreativnost . . .

Opis projekta:

- Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih.
- Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za zdravo življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.
- Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
- Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.
- Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, gibanje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
- Otrok spoznava naravne dobrine (zdravilna zelišča, plodovi za prehrano, obisk čebelarja in okušanje meda) in materiale ter jih uporabijo za izdelavo koristnih predmetov.
- Otrok spoznava vodo kot vrednoto, brez katere ne bi bilo življenja.
- Otrok pridobiva navade o negi telesa in spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi.
- Se igra, zamišlja, ustvarja in izraža s sliko,risbo in plesom.

Postopki in metode dela za doseganje ciljev:

Velja načelo, da so primerne predvsem tiste metode, ki omogočajo ustvarjalnost in samostojnost čim večjemu številu otrok ob upoštevanju razlik in posebnosti, ki jih kažejo posamezniki. Najpogostejše metode dela, ki jih uporabljamo pri našem delu so metode: igre, razlage, pogovora, spodbude, vodenja, seznanjanja, poslušanja, odzivanja, demonstracije, opazovanja, posredovanja, branja, izkušenjskega vedenja, praktičnih del in metoda prikazovanja.

Spremljava poteka projekta:

- Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci.
- Fotografije in različni posnetki.
- Izleti v daljno in bližnjo okolico.
- Članki v različnih lokalnih časopisih in strokovnih revijah.
- Sprotno obveščanje in spremljanje projekta v kotičkih za starše.
- Obiski v knjižnici in iskanje ustrezne literature

Predstavitev in razširjanje rezultatov projekta:

- Razstave otroških izdelkov v prostorih vrtca.
- Zapisi mnenj, komentarjev otrok.
- Predstavitve za starše v kotičkih za starše.
- Priprava plakatnih predstavitev in razstav v javnih prostorih.
- Prispevki v strokovnih revijah in lokalnem časopisu.
- Predstavitve na srečanjih s starši.
-

Časovni potek načrtovanih aktivnosti:
Od meseca oktobra do maja

Nosilec projekta:
Lucija Potočnik

Sestava programskega odbora:

Strokovne delavke I. starostnega obdobja:
Damjana Sečki
Strokovne delavke II. starostnega obdobja:
Sonja Nežmah
Ravnateljica vrtca:
mag. Milena Brusnjak
Tajnica VIZ:
Irena Supovec
Kuharica:
Urška Tesovnik
Hišnik:
Franc Hrastnik
Predstavnik Sveta staršev vrtca:
Silvija Vrhovnik Goršek
Predstavnik lokalne skupnosti:
Tjaša Rehar
Predstavnik okoljske organizacije:
Alenka Centrih

Dela in naloge EKO programskega sveta:

- priprava programa dela oz. LDN za šolsko leto in skrb za njegovo dosledno izvajanje
- skrb za EKO osveščanje širšega kroga ljudi in obveščanje širše javnosti o svojem delovanju in delovanju EKO vrtca
- organizacija očiščevalne akcije okolice vrtca ob dnevu Zemlje
- skrb za urejen skupni EKO kotiček in za aktualne informacije v njem

Ekovrtec kot način življenja je celosten program vrtca, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju ciljev.

»Le notranje bogat, kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje vsa živa bitja. In takega človeka pomaga graditi EKO VRTEC

                                                                               Lucija Potočnik, eko-koordinatorka za Vrtec Šoštanj