Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
 • posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

Skozi različne oblike vzgojnega dela bomo v vrtcu Šoštanj sledili še naslednjim ciljem:

 • Spoznavati kulturno dediščino okolja kjer živimo skozi najrazličnejše oblike dela, s poudarkom na ljudskem izročilu (ljudske pesmi, šege, pripovedke, ples, izštevanke, rajalne in družabne igre…), ter vzpodbujati pozitiven odnos in ljubezen do domačega kraja (samoevalvacija).
 • Krepitev kompetenc vseh zaposlenih za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo (Projekt »Etika in vrednote«).
 • Umetnost v vlogi trajnostnega razvoja: negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti (plesna vzgoja).
 • Razvoju samostojnosti in socialne zrelosti na vseh področjih življenja in bivanja otrok v vrtcu.
 • Vzgoji za zdrav način življenja: krepitev in promocija zdravja, ter razvijanje sposobnosti in veščine zdravega življenjskega sloga.
 • Spodbujanju otrokove občutljivosti za okolje: doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih (eko vrtec).
 • razvijanje čustvenega odnosa do okolja, vzgoja za okoljsko odgovornost, ločevanje odpadkov, učinkovito rabo naravnih virov: voda, odpadki, energija (eko vrtec).
 • Podpiranju sodelovalne kulture: vloge odraslih, med vrstniškega učenja in medgeneracijskega sodelovanja, timski pristop dela, vseživljenjsko učenje ter dejavnosti za trajnostni razvoj vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu.
 • Ozaveščanju vloge odraslega kot gibalnega vzorcain odgovornega za sistematično spodbujanje gibalnih zmožnosti otrok v vrtcu (študijske skupine).
  • Uporabi sodobnih komunikacijsko – informacijskih sredstev: njihova ne/smiselna uporaba pri neposrednem vzgojno izobraževalnem delu: spletna stran, e-zbornica….

Ob upoštevanju skupnih strokovnih kriterijev, opredeljenih s temeljnimi cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, vrtci oblikujemo različne programske ponudbe. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo možnosti poiskati področja, na katerih presegajo običajno stopnjo (svojih) sposobnosti, oblikovati različne vsebinske rešitve in s tem prispevati k dvigu kvalitete vrtca.

(Skupno 561 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost